Auto-MP

English Version

 

ลีสซิ่ง เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุนในรูปแบบของการเช่าสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินประเภททุน เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลหนัก ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้เลือกทรัพย์สินที่ต้องการเช่าจากผู้ผลิต หรือผู้ขาย โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ชำระเงินค่าทรัพย์สินแล้วคิดค่าเช่าจากผู้เช่าโดยกรรมสิทธ์ยังเป็นของผู้ให้เช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าอาจเลือกที่จะต่อสัญญาเช่าออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยเสียค่าเช่าเพียงเล็กน้อย หรือซื้อทรัพย์สินที่เช่าจากผู้เช่าในราคาพิเศษ หรือคืนทรัพย์สินที่เช่าให้ผู้ให้เช่า

ใครเช่าทรัพย์สินได้บ้าง

นิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด.

 

 
ความหลากหลายของทรัพย์สินที่ให้เช่า

 
 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
เครื่องฉีดพลาสติก แท่นพิมพ์ เครื่องกลึง เครื่องตัดโลหะ เครื่องทอผ้า
 
 
ยานพาหนะ
รถยนต์นั่ง รถตู้ รถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง
 
 
เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบโทรศัพท์
 
 
เครื่องจักรกลหนัก
รถขุด รถตัก รถยก รถเครน
 

 

สรรสร้างประโยชน์ที่น่าพอใจ

  • ค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายก่อนคำนวณภาษีเงินได้ (สำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 29)

  • ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนซื้อทรัพย์สิน

  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอเช่าแบบลีสซิ่ง

  • ป้องกันเงินเฟ้อ เพราะค่าเช่ามีจำนวนคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า

  • สะดวกในการทำบัญชี

  • เงื่อนไขในการเช่าแบบสีสซิ่งยืดหยุ่นได้

  • สัญญาเช่ามีระยะยาว

  • ทรัพย์สินได้รับการจดทะเบียนและมีประกันภัยคุ้มครอง