Auto-MP

English Version

 

ความหมายของ AUTO-MP

AUTO-MP เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ รวมการค่าภาษี เบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่ง ค่าซ่อมบำรุงทุกอย่างและรถทดแทน แต่ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขับรถและน้ำมัน 

 

มีการจำกัด กม. การใช้งานหรือไม

ไม่จำกัด กม. การใช้งาน (แต่ใช้งานได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

 

อัตราค่าเช่ารายเดือนที่คิดรวมอะไรบ้าง

รวมค่ารถยนต์ + ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี + ค่าต่อทะเบียน/ภาษีประจำปี + ค่าซ่อมบำรุง + ค่ารถทดแทนกรณีรถเสียใช้งานไม่ได้

ผู้เช่าจ่ายชำระเฉพาะค่าเช่ารายเดือน  ค่าน้ำมัน  ค่าปรับตาม กม.จราจร  ค่าที่จอดรถ ค่าปะยางรถยนต์  ค่าล้างทำความสะอาดรถ

 

การรับ-ส่งมอบรถ

บริษัทจะจัดส่งมอบรถยนต์เช่า ณ ที่ทำการของผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กรณีรถทดแทน บริษัทจะรับ-ส่งมอบรถให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการของผู้เช่า

 

น้ำมันรถ

การส่งมอบรถครั้งแรกเมื่อเริ่มสัญญาจะมีน้ำมันเต็มถัง และเมื่อหมดสัญญาการเช่า ผู้เช่าต้องส่งคืนรถโดยมีน้ำมันเต็มถังเช่นเดียวกัน

 

จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้เช่าต้องจ่ายอีกหรือไม

อาจมีค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) กรณีมีอุบัติเหตุและผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิด หรือไม่สามารถระบุคู่กรณีสำหรับความเสียที่เกิดขึ้นได้ (3,000.- บาท/อุบัติเหตุ)

 

ค่าเช่ารถยนต์สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ เท่าไร

รถยนต์นั่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 36,000 บาท /เดือน รวม VAT

 

 

บริษัทสามารถจัดหาพนักงานขับรถให้ได้หรือไม

สามารถให้บริการพร้อมพนักงานขับรถได้

 

เมื่อรถยนต์มีปัญหาขัดข้องจะต้องทำอย่างไร

 • การซ่อมบำรุงตามระยะทาง - บริษัทจะติดต่อประสานงานกับผู้ใช้รถเพื่อนัดหมายวันเข้ารับการตรวจเช็คซึ่งผู้ใช้รถอาจนำรถเข้ารับการตรวจเช็คเอง ณ ศูนย์บริการที่กำหนดตามความสะดวก (ต้องแจ้งบริษัทก่อนเพื่อออกใบสั่งซ่อม) หรือนัดหมายให้บริษัทไปรับรถเพื่อนำไปทำการตรวจเช็ค
 • กรณีอื่นๆ - แจ้งให้บริษัททราบเพื่อออกใบสั่งซ่อม และผู้เช่าเป็นผู้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการต่างๆที่ได้มีการเปิดวงเงินไว้ การซ่อมบำรุง (รวมถึงการเช็คตามกำหนดระยะทาง) จะกระทำได้เฉพาะรายการที่มีการอนุมัติจากทางบริษัทให้ดำเนินการได้เท่านั้นและขณะอยู่ในระยะประกันจากผู้ผลิต จะต้องเข้าศูนย์บริการเท่านั้น (เว้น การเปลี่ยนแบตฯ/ยางรถยนต์)
 • แจ้งให้บริษัททราบเพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับรถเพื่อนำไปเข้าศูนย์บริการ และส่งมอบคืนเมื่อแล้วเสร็จ
 • กรณีรถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ (หรืออุบัติเหตุและไม่สามารถใช้งานได้) >>> แจ้งบริษัท
 • อยู่ใน กทม.  >>> ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ / จัดรถเปลี่ยน อื่นๆ (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชม.)

 • อยู่ต่างจังหวัด >>> ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ / จัดรถเปลี่ยน อื่นๆ ใช้เวลาขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทาง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม.)

 • การซ่อมกรณีฉุกเฉิน สามารถทำได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท แต่ต้องแจ้งให้บริษัททราบและออกใบเสร็จ+ใบกำกับภาษีให้ถูกต้องในนามบริษัทเพื่อชำระเงินคืน

 

กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจะต้องทำอย่างไรบ้าง

โทรฯแจ้งบริษัท และ/หรือบริษัทประกันภัยทันที บริษัทจะได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการต่างๆให้ รวมถึงการดำเนินการซ่อมแซมและจัดรถยนต์ทดแทน

 

การจัดรถทดแทน / ข้อจำกัดการใช้รถทดแทน

 • กรณีรถเสียหรือมีการซ่อมเกิน 24 ชม. บริษัทจะจัดรถทดแทนให้

 • การใช้รถทดแทน >> มีผลใช้ตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

 • ผู้เช่าสามารถใช้รถยนต์ทดแทนได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  แต่หากมีการใช้รถทดแทนเกิน 30 วัน/ปี วันที่เกินคิดค่าเช่าตามอัตราปกติ ( = ค่าเช่ารายเดือน/30 วัน)

 

การดัดแปลง / ต่อเติมรถยนต์ที่ใช้

 • ห้ามไม่ให้ทำการดัดแปลง ต่อเติมรถยนต์ที่เช่า  (รถยนต์ที่ส่งมอบเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต และฟิล์มกรองแสง)

 • การติดสติคเกอร์ หรือเครื่องหมายใดๆบนตัวรถ หากก่อให้เกิดความเสียหาย ลูกค้าต้องรับผิดชอบตามค่าเสียหายจริง (ส่งมอบรถไปสภาพใด >> ส่งคืนสภาพนั้น ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติ เช่น การสึกหรอของยางรถยนต์ เป็นต้น)

 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่า

 

คืนรถในสภาพเดิมเหมือนเมื่อส่งมอบ พร้อมน้ำมันเต็มถัง

 • หากใช้เกินกว่าสัญญากำหนด ต้องเสียค่าเช่าในอัตราการเช่ารายวัน     

 • Take Option ซื้อตามราคาที่ได้มีการตกลงราคาไว้แต่แรก

 

ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้รถ เพราะเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัท (แต่ขอทราบชื่อผู้ใช้รถ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยของบริษัท)

 

ผู้เช่าควรจัดมอบสำเนาใบขับขี่ของผู้ใช้รถ / ผู้ขับขี่ไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรณีการเกิดอุบัติเหตุ

 

ค่าเช่างวดแรก เรียกเก็บ ณ วันที่ส่งมอบรถยนต์เช่า หลังจากนั้นเรียกเก็บในวันสิ้นงวด ทุกเดือน

 

ผู้เช่าจะได้รับมอบกุญแจสำหรับรถยนต์เช่า 1  ชุด

 

หากผู้เช่าต้องการเลิกสัญญาก่อนกำหนด

หากผู้เช่าต้องการเลิกสัญญาก่อนกำหนดตามอายุสัญญา ผู้เช่าต้องชำระเบี้ยปรับเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 40 ของค่าเช่าที่เหลือตามอายุสัญญา

 

หากรถยนต์ที่เช่าสูญหาย หรือเกิดอุบัติเหตุจนซ่อมแซมไม่ได้ (TOTAL LOSS)

สัญญาเช่ายกเลิกโดยอัตโนมัติ   

 

การเปลี่ยนยางรถยนต์

จะเปลี่ยนให้ที่ 45,000 กม. แต่ไม่เกินปีละ 4 เส้น

 

 

For more information/ inquiries, please contact our Customer Service at 0-2670-4700 ext. 6

or AUTO-MP Hot Line at 0-9925-3220 and 0-9925-3273